Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen.

 1. Algemeen

De Nederlandstalige Algemene en Bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen ReclameDrukkers.be en de klant (verderop ook vernoemd als “opdrachtgever” of “gebruiker”). Wijzigingen door ReclameDrukkers.be aan de Algemene voorwaarden mogen zonder kennisgeving op elk moment plaatsvinden. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant steeds van de meest recente versie kennis te hebben genomen en ermee akkoord te zijn. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voorzover die tussen beide partijen schriftelijk zijn bevestigd. “Sign” is de overkoepelende benaming voor panelen of borden, (span)doeken, vlaggen, banieren, lichtbakken, stickers, beletteringen, displays, staanders, bewegwijzeringen, (buizen)frames, textielbedrukking, P.O.S. materiaal, e.d.

 1. Prijsopgave

Alle mondelinge, digitale, schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven (offertes) zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden of omstandigheden waar ReclameDrukkers.be geen controle over heeft. De opdrachtgever wordt hiervan in dat geval ten alle tijde ingelicht. Offertes zijn steeds 30 dagen geldig hetzij anders vermeld. Opmaak of ontwerp uitgevoerd zonder voorafgaande prijsopgave wordt berekend per kwartier aan het tarief van 10 euro (excl. BTW). Voor prijzen die werden opgesteld mbt. ontwerp of opmaak kunnen max. 2 revisies op het ontwerp (layout en opmaak) worden aangevraagd, nadien wordt per kwartier 10 euro (excl. BTW) aangerekend, hetzij na andersluidende schriftelijke overeenkomst.

 1. Schriftelijke bevestiging, drukproef en start productie

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Elke vorm van definitief bevel per brief of e-mail naar ReclameDrukkers.be toe wordt gezien als een bevestiging. U ontvangt nog vóór de start van de productie een (digitale) drukproef die u nauwkeurig dient te controleren en goed te keuren vooraleer de bestelling effectief in productie wordt geplaatst. Veranderingen aan het ontwerp of de gevraagde afwerking, of annuleren van de bestelling, is na deze goedkeuring gegeven te hebben niet meer mogelijk.

 1. Verstrekken van gegevens, tekst-, en beeldmateriaal

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door ReclameDrukkers.be mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, betrouwbare en duidelijke gegevens / benodigde materialen / bestanden. Het laattijdig aanleveren van deze genoemde heeft mogelijk gevolgen op de overeengekomen leveringstermijn.

 1. Termijn van levering

De door ReclameDrukkers.be vooropgestelde leveringstermijnen voor het volbrengen van een ontwerp, of het afleveren van drukwerk / sign / materiaal, zijn steeds slechts indicatief en geen bindende termijnen. Levering van het te volbrengen ontwerp en/of het af te leveren drukwerk / sign / product en/of plaatsingen / beletteringen aan de opdrachtgever na de vooropgestelde leveringstermijn kan in hoofde van de opdrachtgever nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan.

 1. Leverings- en vervoerskosten

Leveringen die niet door ReclameDrukkers.be zelf gebeuren worden aangerekend aan de tarieven die de gespecialiseerde firma’s op dat moment vooropstellen met supplement voor administratieve en logistieke regeling. Afhalen dient binnen 15 kalenderdagen te gebeuren te Walshoutem. Nadien ontleent ReclameDrukkers.be het recht een stallingskost aan te rekenen van 5 euro per dag (excl. btw) dat de goederen niet opgehaald worden.

 1. Technische problemen en overmacht

ReclameDrukkers.be kan zelf niet verantwoordelijk gesteld worden wanneer het een opdracht niet haalt, niet aanwezig is of een deadline niet haalt door overmacht. Technische problemen en/of gezondheids-problemen zullen indien mogelijk opgelost worden maar ReclameDrukkers.be geeft geen garanties dat ze bij optreden van dergelijke problemen de opdracht kan uitvoeren. Hiervoor kan aan ReclameDrukkers.be geen schadevergoeding of bijkomende kosten aangerekend worden.

 1. Auteursrecht en industriële eigendom

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, die allen ontwikkeld werden door ReclameDrukkers.be, komen toe aan ReclameDrukkers.be. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen ReclameDrukkers.be en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij ReclameDrukkers.be.

 1. Auteursrechthebbende

ReclameDrukkers.be gaat er van uit dat de opdrachtgever over de nodige rechten beschikt van alle door hem/haar aangeleverde ontwerpen (tekst, illustraties, foto’s) voor het laten wijzigen, printen, drukken, sublimeren en/of (re)produceren ervan. Muziek die desgewenst gebruikt wordt in websites zijn ten laste van de opdrachtgever die naargelang het gebruik de tarieven bij SABAM vzw dient te respecteren en aan hen te betalen. Ook ander gebruikt beeld- en/of videomateriaal waarop het auteursrecht van toepassing is vallen ten laste van de opdrachtgever.

 1. Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van ReclameDrukkers.be het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

 1. Naamsvermelding

ReclameDrukkers.be is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging, drukwerk / sign / product. Zonder voorafgaande toestemming van ReclameDrukkers.be is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van ReclameDrukkers.be openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als ReclameDrukkers.be dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de vermelding: “ontwerp & creatie: ReclameDrukkers.be | www.ReclameDrukkers.be”.

 1. Eigendom bij ReclameDrukkers.be

Zolang geen nadere afspraken tussen ReclameDrukkers.be en de opdrachtgever worden gemaakt m.b.t. de overdracht van het eigendomsrecht op de door ReclameDrukkers.be aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, werktekeningen, prototypes, (voor)ontwerpen e.d., blijven deze eigendom van ReclameDrukkers.be.

 1. Ruimer gebruik

Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

 1. Wijzigingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van ReclameDrukkers.be veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te (laten) brengen. De opdrachtgever is niet verplicht om een door hem gewenste wijziging door ReclameDrukkers.be te laten uitvoeren na voltooing van een opdracht. Doch wanneer ontwerpen, websites, foto’s of ander door ReclameDrukkers.be geproduceerd materiaal overgenomen wordt, of aangepast wordt door de opdrachtgever zelf of een andere persoon of firma, zonder schriftelijke toestemming van ReclameDrukkers.be, zal hiervoor een éénmalige vergoeding aangerekend worden van 15 euro (excl. BTW) op elk aangepast of overgenomen object, afbeelding, foto, ontwerp, voorontwerp van een drukontwerp, belettering, website of ander gemaakt ontwerp, met een minimum van 150 euro (excl. BTW).

 1. Eigen promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft ReclameDrukkers.be de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 1. Bewijsexemplaren

De opdrachtgever zal ReclameDrukkers.be, indien toepasbaar, vrijblijvend en kosteloos minimum 1 en maximum 5 exemplaren naargelang de oplage van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, bezorgen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden.

 1. Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium, dient de opdrachtgever eveneens de kosten te betalen aan ReclameDrukkers.be voor de uitvoering van de opdracht die niet vallen onder de normale overheadkosten indien van toepassing. Bij het niet kunnen doorgaan van een gemaakte afspraak, dient ReclameDrukkers.be hiervan min. 4 uur vóór aanvang te worden ingelicht. Bij nalatigheid zullen de reeds gemaakte onkosten met een min. van 25 euro (excl. BTW) worden aangerekend.

 1. Korting

Kortingen kunnen afkomstig zijn door acties of afspraken aangeboden door ReclameDrukkers.be. Een korting is niet cummuleerbaar met een andere korting, en kan niet worden toegepast op aanbiedingen in promotie. Wanneer er meerdere kortingen in aanmerking komen voor een bepaalde opdracht, kan de korting met de hoogste kortingswaarde in rekening worden gebracht. Kortingen zijn slechts geldig op een bestelling die gebeurt binnen de aangegeven termijn van geldigheid en de uitvoering ervan moet bovendien binnen 30 dagen na deze vervaldatum hebben plaatsgevonden. Hetzij wanneer de werken binnen deze datum niet kunnen worden gehaald en dit te wijten is aan ReclameDrukkers.be, dan blijft de opdrachtgever het recht hierop behouden.

 1. Honorarium bij gewijzigde opdracht

Indien ReclameDrukkers.be door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, betrouwbare en duidelijke gegevens / materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

 1. Gebruiksvergoeding

In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeen-komstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

 1. Periodieke facturatie

ReclameDrukkers.be heeft het recht gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever. Reclame-Drukkers.be kan vrij bepalen wanneer er een voorschot wordt gevraagd en het bedrag ervan, vóór de aanvang van de opdracht. Vooraleer een website daadwerkelijk online gezet wordt moet het resterende saldo vereffend worden teneinde een garantie te bieden dat deze werkuren daadwerkelijk betaald worden. Dit geldt ook voor het afleveren van ontwerpen, belettering en drukwerk/sign. Indien deze betaling niet aanvangt vóór of tijdens de aflevering dient dit uiterlijk binnen 15 dagen betaald te zijn.

 1. Periodieke betalingen

ReclameDrukkers.be heeft het recht, gedurende of voor aanvang van een opdracht, de werkzaamheden stil te leggen wanneer een betaling van voorschot of periodieke factuur niet is gebeurd volgens afspraak. Pas wanneer de betaling ontvangen is of een betalingsbelofte werd uitgesproken zullen de werkzaamheden worden hervat en de opdracht verder worden uitgevoerd.

 1. Betalingsverplichting

Betalingen dienen contant of via overschrijving, zonder korting en in euro, uiterlijk te gebeuren vóór de vervaldatum die vermeld staat op de factuur. Invorderingskosten, bestaande uit o.a. administratiekosten en interne kosten, zijn zonder aanmaning verschuldigd aan de schuldeiser en bedragen 10% van het factuurbedrag met een minimum van 40 euro; conform met EU- Richtlijn 2011/07/EU. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag, tenzij andersluidende schriftelijk bevestigde overeenkomst, geeft ReclameDrukkers.be het recht een intrest op te leggen van 1% op maandbasis, en een bijkomende schadevergoeding vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 100 euro (excl. BTW). Alle door ReclameDrukkers.be gemaakte kosten die verbonden zijn om de betaling na vervaldatum te bekomen vallen ten laste van de opdrachtgever. Ongeldige facturen of foutieve berekeningen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum per brief of mail gemeld te worden om betalingsuitstel te verkrijgen en een rechtzetting te bekomen, zonder hierbij enige intrest of schadevergoeding aan ReclameDrukkers.be verschuldigd te zijn. Bij schade, betwisting of klachten: zie artikel 34.

 1. Opschorting

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door ReclameDrukkers.be binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen/goederen te gebruiken. Indien dit wel gebeurt gelden de tarieven vermeld in artikel 14.

 1. Herroepen opdracht

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het honorarium en de daarbij horende gemaakte kosten die tot op dat moment gemaakt werden te voldoen.

 1. Duur overeenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van ReclameDrukkers.be bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave, die regelmatig verschijnt, of het onderhouden van een website, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 3 weken.

 1. Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van buiten zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van ReclameDrukkers.be redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft ReclameDrukkers.be het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval is de opdrachtgever vrijgesteld van de betaling van het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en is ReclameDrukkers.be niet verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever oorzaak zijn dat de opdracht niet verder en op normale wijze kan worden vervult, dan heeft ReclameDrukkers.be, naast het recht de opdracht neer te leggen, het recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

 1. Aansprakelijkheid

ReclameDrukkers.be kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in een tekst of het ontwerp, nadat de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven op de te controleren (digitale) drukproef. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, betrouwbare en duidelijke gegevens / materialen / bestanden. ReclameDrukkers.be kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven en onderaannemingen. Bij drukwerken / sign / beletteringen met hoge oplages kan er een marge in de aantallen voorzien zijn van –10% of +10%. Kleuren op het beeldscherm (o.a. op de digitale drukproeven) kunnen anders zijn in werkelijkheid, de klant is zich hiervan bewust, en kan op geen enkele wijze ReclameDrukkers.be aansprakelijk stellen voor enige afwijkingen van kleuren.

 1. Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van ReclameDrukkers.be voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is maximum beperkt tot het bedrag van het ReclameDrukkers.be toekomende honorarium op dat moment van toepassing.

 1. Aanleveren van ontwerpen voor drukwerk/sign

Bij een bestelling van drukwerk/sign zonder een door ReclameDrukkers.be uitgevoerd ontwerp, wordt ervan uitgegaan print- of drukklare bestanden aangeleverd te krijgen in één van volgende bestandsformaten: JPG, TIF, PSD, EPS, AI of bij voorkeur PDF, vergezeld van alle gebruikte beelden, lettertypes, illustraties en een print-out van de meest recente lay-out, en dit in hoge resolutie (min. 300dpi) met minimum 3mm afloop. Indien de aangeleverde bestanden fouten bevatten en/of niet correct zijn aangeleverd zullen deze door ReclameDrukkers.be worden gecorrigeerd. Wanneer deze correcties 15 minuten of langer in gebruik nemen zal er een kost van 10 euro (excl. BTW) per kwartier worden aangerekend.

 1. Voorontwerpen

De opdrachtgever is verplicht om verkregen voorontwerpen, kopieën van materialen en gegevens voor zich te houden tot de opdracht volledig is vervuld. Het gebruik ervan of het aanbrengen van wijzigingen is niet toegestaan, en vallen onder voorwaarde van artikel 14. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan ReclameDrukkers.be niet aansprakelijk worden gesteld voor enige opgelopen schade.

 1. Garantie verkregen materialen

ReclameDrukkers.be garandeert de door de opdrachtgever verstrekte materialen te respecteren en uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de opdracht.

 1. Garantie, onderhoud- en verveelvoudiging ontwerpen

De klant heeft steeds het recht om na ontvangst van een definitief ontwerp, binnen een periode van 15 kalenderdagen, wijzigingen door ReclameDrukkers.be ter verbetering aan een creatie te laten uitvoeren. De opdrachtgever is vrij te bepalen of hij zelf, ReclameDrukkers.be, of een andere firma het onderhouden van een website of het verveelvoudigen van drukwerk zal laten uitvoeren. Dit onder voorwaarde van artikel 14.

 1. Betwisting, schade en klachten

Schade en klachten mbt. afgeleverde producten/drukwerk/sign dienen vóór de ingebruikname ervan, en binnen 48u na afleveren, per e-mail gemeld te worden aan klachten@ReclameDrukkers.be of per aangetekend schrijven aan het adres van de maatschappelijke zetel. Indien mogelijk bewezen met foto’s/stalen en beschrijving van het gestelde probleem. Er mag vanaf dan geen gebruik gemaakt worden van het betreffende product, tot ReclameDrukkers.be hierover een uitspraak doet na het behandelen van de klacht, om enig recht op garantie of rechtzetting te behouden alsook het verkrijgen van betalingsuitstel. Goederen die in gebruik zijn genomen vallen geheel op verantwoordelijkheid van de gebruiker en genieten op geen enkele wijze nog van enige garantie geboden door ReclameDrukkers.be, ook betalingsuitstel is dan uitgesloten.

 1. Andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden ReclameDrukkers.be niet behalve indien deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover ReclameDrukkers.be de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

 1. Belgisch recht

Alle betwistingen betreffende interpretatie, geldigheid of uitvoering van onderhavig contract behoren uitdrukkelijk tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de Rechtbank van Koophandel te Leuven, respectievelijk de Vrederechter van het kanton Landen. Wissels brengen noch vernieuwing noch afbreuk met zich mee van deze formele clausule betreffende toewijzing van bevoegdheid.